Geld lenen kost geld

Dienstenwijzer Royaal Financiele Diensten

In dit document leest u wat Royaal Financiele Diensten voor u kan betekenen. U vindt informatie over onze organisatie.

Adresgegevens
De Langeloop 12C
1742 PB Schagen

Emailadres
info@royaalkrediet.nl

Telefoon
0226 - 333 432

Registratie AFM en KvK

Royaal Financiele Diensten is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12020778 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50747592. Tevens is Royaal Financiele Diensten lid van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs en -bemiddelaars (www.nvf.nl).

Als u een klacht heeft

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit aan ons te melden zodat wij kunnen proberen u alsnog tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid hebben gereageerd op uw klacht, dan kunt u binnen drie maanden contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) via postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer 0900-3552248 (€0,10 per minuut), consumenten@kifid.nl of www.kifid.nl. KiFiD is een onafhankelijk instituut dat uw klacht verder zal beoordelen. Het aansluitnummer van Royaal Financiele Diensten is 300.014235. Tevens hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor schade die verband houdt met beroepsfouten.

Aard van onze dienstverlening

Op grond van de AFM vergunning mogen wij adviseren en bemiddelen in financieringen, schadeverzekeringen en levensverzekeringen. Ons werkgebied beslaat heel Nederland. Ten aanzien van bovenstaande diensten mag u de volgende fasen in onze dienstverlening verwachten:

1. Inventariseren
In deze fase van de dienstverlening zullen wij uw informatiebehoefte vaststellen. Wij zullen u informeren over de dienstverlening van Royaal Financiele Diensten en over het verdere verloop van het traject. Ook worden uw persoonlijke gegevens geïnventariseerd. Evenals uw behoeften en wensen ten aanzien van (het) financiële product(en). Aan de hand van deze informatie wordt een klantprofiel opgesteld en zullen uw mogelijkheden worden bekeken.

2. Adviseren
U wordt geadviseerd over het door u gewenste financiële product. De adviseur presenteert u (een aantal) voorstel(len) en zal deze uitvoerig met u bespreken. Ook wanneer u afwijkt van het door de adviseur gegeven advies zal dit worden vastgelegd en zal de adviseur u wijzen op de mogelijk nadelige gevolgen van uw keuze. Nadat u uw keuze heeft gemaakt zullen voor u een of meerdere offertes worden aangevraagd en deze zullen met u worden besproken. Tevens ontvangt u het formulier ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’. Hiermee kunt u het krediet beoordelen. Wanneer alles naar wens is kunt u de offerte(s) ondertekenen voor akkoord.

3. Bemiddelen
Als wij de door u ondertekende offerte(s) hebben ontvangen zullen wij deze retourneren aan de financierings- en/of verzekeringsmaatschappij(en) en zorg dragen voor de verdere administratieve afhandeling van uw financiering en/ of verzekering(en). Wanneer wij het definitieve akkoord van de financierings- en/of verzekeringsmaatschappij(en) hebben ontvangen, zullen wij u hierover berichten.

4. Nazorg
Nadat u een of meerdere financiële producten via onze bemiddeling heeft afgesloten, kunt u rekenen op nazorg. Voor de nazorg brengen wij geen extra kosten bij u in rekening. Onze nazorg bestaat uit:

Onze dienstverlening is adviesvrij

Onze dienstverlening is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichtingen hebben om u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde aanbieders. Royaal Financiele Diensten bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders. Met al deze aanbieders hebben wij een overeenkomst gesloten om uitsluitend te bemiddelen. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen aanbieden. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wat verwachten wij van u?

U mag hoge eisen stellen aan onze dienstverlening, maar om dat te bereiken verwachten wij ook wat van u. Wij verzoeken u de gegevens van de door ons en/of de maatschappij verstrekte stukken te controleren op juistheid en eventuele onjuistheden per omgaande aan ons door te geven. Vanzelfsprekend verwachten wij tevens dat u de juiste gegevens aan ons verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Wij hebben de juiste gegevens van u nodig om u goed te kunnen adviseren inzake uw verzekeringen, krediet en andere financiële zaken. Op basis van de door u verstrekte gegevens volgt ons advies en/of beheer. Als er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie of in die van uw gezin, verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Onder wijzigingen vallen onder meer de volgende:- Adreswijzigingen, waaronder ook emigratie

Uw persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening beschikken wij over uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen wij alleen communiceren met de betreffende financieringsmaatschappij en/of verzekeraar. Uw gegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. U heeft recht op inzage, rectificatie en wissen of beperking van deze gegevens. Ter bescherming van uw privacy is Royaal Financiele Diensten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Betalingen

De betalingen van premie, rente en/of aflossing vindt in principe maandelijks plaats via machtiging aan de bank en/of verzekeraar om de gelden via automatische incasso van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. De afschrijving zal op een vast moment plaatsvinden en wordt vooraf aan u bekend gemaakt door de bank en/of verzekeraar. Uiteraard is het belangrijk dat u tijdig betaalt. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, informeer ons dan zo snel mogelijk, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Beëindiging relatie

U heeft het recht om op elk moment de relatie met Royaal Financiele Diensten te beëindigen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven.

De wijze waarop Royaal Financiele Diensten wordt beloond

Wanneer het gaat om advisering en bemiddeling in financieringen brengt Royaal Financiele Diensten geen extra kosten in rekening. Wij ontvangen van de aanbieder van de financiering een vergoeding voor het verrichten van onze diensten. Deze vergoeding bestaat uit een doorlopende provisie. Voor verzekeringsproducten geldt dat wij adviseren en bemiddelen in een netto product. Dit betekent dat er geen provisie voor Royaal Financiele Diensten is opgenomen in het bedrag dat u betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. Directe vergoeding wordt door ons in rekening gebracht wanneer u na advisering van een of meerdere verzekeringen gebruik wenst te maken. Het bedrag dat wij vragen heeft te maken met de werkzaamheden die wij verrichten ten aanzien van het adviseren en bemiddelen van verzekeringen. Het gaat dus niet om onze werkzaamheden ten aanzien van uw financiering. U ziet exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen.

De wijze waarop onze medewerkers worden beloond

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. De vaste salarissen binnen Royaal Financiele Diensten zijn marktconform. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust.